3 *** Residence Kurz im Schnalstal - Südtirol

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

22. listopada 2014 | Residence Kurz      

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym: „ÖTZI i jego przygody na lodowcu w Maso Corto”.
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Top *** Residence Kurz z siedziba we Włoszech, Maso Corto 115, Val Senales.

§ 2 UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku do 14 lat.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne o tematyce „ÖTZI i jego przygody na lodowcu w Maso Corto”.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką graficzną maksymalnie w formacie A3.
4. Prace należy przesłać w terminie do 01.04.2015 na adres: Tashka, ul.Niekłańska 35, 03-924 Warszawa, Polska.
5. Każda osoba może przesłać jedną podpisaną imieniem i nazwiskiem pracę, która będzie podlegać ocenie. Dopuszcza się zgłaszanie do konkursu prac zbiorowych (maksymalnie 3 autorów).
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej zgody na wykonanie reprodukcji przesłanych prac oraz na ich ekspozycję lub wykorzystanie w celach reklamowych, oraz że prace z chwilą ich złożenia stają się własnością Organizatora i nie są zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu. Organizator ma natomiast prawo do dalszego przekazywania praw do tych prac.
§ 3 WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW
1. Oceny prac dokonuje jury w skladzie: Katarzyna Kucharska, Sepp Platzgummer, Anita Kamińska.
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 20.04.2015 na stronie internetowej www.topresidencekurz.it i www.e-fika.com
§ 4 NAGRODY
1. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrode w postaci :
– voucher na tygodniowy pobyt w Top *** Residence Kurz w apartamencie typu D dla 5 osob (zakwaterowanie, media, bielizna pościelowa, ręczniki, sprzątanie końcowe, korzystanie z basenu, sauny, łaźni tureckiej, kabiny na podczerwień, taksa klimatyczna. Przy pobycie do 10.09.2015 dodatkowo : koktajl powitalny, pokaz slajdów z Doliny Val Senales, piesze wycieczki górskie z przewodnikiem po Val Senales, 1 x kolacja grillowa ( dla całej rodziny), mini klub dla dzieci 4-10 lat ) do wykorzystania w sezonie Lato/Jesien 2015 z wyłączeniem następujących terminów : 03.05.-05.06.2015 oraz 08.08.-15.08.2015.
2. Voucher zostanie przesłany pocztą w terminie do 15.05.2015 na wskazany na kopercie adres zwrotny. Zwycięzca konkursu jest zobowiazany do wcześniejszego ustalenia terminu wykorzystania nagrody (bezpośrednio w Top *** Residence Kurz).
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Naruszenie przez Uczestnika konkursu któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań konkursowych.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu, a także z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez Organizatora.
4. Poprzez swoje zgłoszenie do konkursu plastycznego „ÖTZI i jego przygody na lodowcu w Maso Corto”, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora konkursu swojej pracy oraz danych osobowych do celów marketingowych. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawianie. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 833.